پودر شوینده

پودر شوینده

پودر شوینده یکی دیگر از موارد بسته بندی شده توسط دستگاه های ماشین سازی حکمائی در کیسه می باشد.

پودر شوینده در کیسه برای مصرف کننده بسیار با صرفه بوده و حمل آن بسیار آسان می باشد.

پودر شوینده توسط دستگاه های مختلف این ماشین سازی با توجه به نیاز مشتری از جمله دستگاه بسته بندی PLC 10KP ، دستگاه بسته بندی PLC5KP بسته بندی میگردد، که می تواند همانند بسته های کیسه ایی معمولی بسته بندی شوند و همچنین می تواند به صورت دستگیره دار و نشیمن دار این بسته ها را تولید کند.

 

انواع بسته های بسته بندی شده پودرشوینده در کیسه توسط دستگاهای ماشین سازی حکمائی

بسته دو کیلوگرمی
بسته۵کیلوگرمی بسته۵کیلوگرمی

 

بسته۵کیلوگرمی بسته۵کیلوگرمی بسته۵کیلوگرمی