مکمل بتن و ژل میکرو سیلیس

بسته بندی مکمل بتن

گونه پیشرفته از مواد افزودنی بتن میباشد که برای ساخت بتن های توانمند به بتن اضافه می شود.این ماده توسط دستگاه بسته بندی ماشین سازی حکمائی در کیسه بسته بندی شده است.

بسته بندی ژل میکروسیلیس

ماده ژل شده برای از بین بردن خطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از دوده های سیلیسی می باشد.ین ماده توسط دستگاه بسته بندی ماشین سازی حکمائی در کیسه بسته بندی شده است.

 

این دو محصول توسط دستگاه مدل PLC 10KP  ماشین سازی حکمائی بسته بندی شده است.